KLAIPĖDA- MIESTAS, KURIAME NORĖTŲ GYVENTI KIEKVIENAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO KLAIPĖDOS M. SKYRIAUS
programa  2015 – 2019 metams

Mes, Klaipėdos liberalai, ne žodžiais, o darbais įrodėme, jog valdžia mums – ne tikslas, bet instrumentas miesto bendruomenės sėkmei kurti.

Mes nežadame utopijų bei nerealių lūkesčių išsipildymo, mes siūlome konkrečius būdus ir realius sprendimus.

Mes atveriame galimybes kiekvienai iniciatyvai, skatiname sąžiningą konkurenciją, gerbiame kiekvieno orumą bei nuomonę.

Mes esame profesionali ir atsakinga komanda, pasiruošusi priimti atsakomybę kartu su jumis kurti miestą, kuriame norėtų gyventi kiekvienas.

Skatinsime miestui naudingų investicijų pritraukimą

 • Skatinsime socialiai atsakingo verslo aplinkos gerinimo projektus mieste;
 • Skatinsime gyventojų verslumą ir naujų darbo vietų steigimą;
 • Didinsime Klaipėdos miesto pasiekiamumą ne tik sausuma, bet ir oru bei vandeniu;
 • Ilgalaikio nedarbo ir socialines pašalpas gaunančius asmenis skatinsime imtis verslo;
 • Diegsime verslumo kultūrą Klaipėdos švietimo įstaigose;

Sieksime rezultatyvios partnerystės su uostu

 • Uostas yra svarbus miesto ekonominis variklis ir jo sklandi veikla yra vienas iš miesto veiklos prioritetų;
 • Pasisakome už didesnį miesto Tarybos vaidmenį uosto valdyme bei didesnį valstybės indėlį į miesto viešuosius finansus;
 • Reikalausime valstybės įsipareigojimų miestui įgyvendinimo dėl SGD terminalo statybos;
 • Sieksime uosto įsipareigojimų dėl Mažųjų laivų prieplaukos įgyvendinimo;
 • Reikalausime, jog iš jūrinių įmonių teritorijų sklindanti tarša ir triukšmas būtų mažinami diegiant žaliąsias technologijas (apželdinimas, buferinės zonos ir pan.);
 • Sieksime, kad didinant uosto krovos pajėgumus, būtų numatytos konkrečios kompensacinės priemonės gyvenamosios aplinkos kokybei gerinti;
 • Priversime uosto įmonės sunkaus transporto stovėjimo klausimą spręsti ne miesto gatvių, o savo teritorijų sąskaita.

Klaipėdą paversime Jūrinio turizmo sostine

 • Stiprinsime patrauklų Klaipėdos miesto įvaizdį, plėtojant tarptautinių ir miesto jūrinių renginių tradicijas;
 • Skatinsime kruiziniais ir buriniais laivais keliaujančių turistų pritraukimą į Klaipėdą, plėsdami Kruizinio laivų terminalo, piliavietės ir jachtklubų infrastruktūrą;
 • Stiprinsime jūrinio miesto tapatybę, kuriant kultūrinius turizmo maršrutus, jūrinės kultūros ženklus bei mažosios architektūros formas;
 • Bendradarbiausime su Klaipėdos jūrų muziejumi, plėtojant delfinų terapijos centrą Kopgalyje;
 • Vystysime kokybiško turizmo ir šeimų poilsio infrastruktūrą Klaipėdos paplūdimiuose;
 • Girulių ir Smiltynės gynybinius įtvirtinimus “prikelsime” atviram lankymui/turizmui;
 • Plėtosime miesto bastionų (Jono kalnelio) teritoriją, kaip naują turizmo traukos centrą su stacionariais fontanais ir kultūrine programa;
 • Sukursime virtualų Klaipėdos kultūros ir turizmo žemėlapį;
 • Skatinsime turizmo sezoniškumą mažinančius projektus;

Telksime ir aktyvinsime miesto bendruomenę

 • Tautines bendrijas integruosime į bendruomeninę veiklą;
 • Kviesime studijuoti ir dirbti išvykusius klaipėdiečius sugrįžti į Klaipėdą;
 • Skatinsime saugios kaimynystės tradicijas;
 • Skatinsime jaunimo iniciatyvas ir savanorystę finansuodami jų projektus;
 • Įvairiuose miesto dalyse įsteigsime atviras erdves jaunimui;
 • Kursime senyvo amžiaus žmonių poreikiams pritaikytas laisvalaikio ir susibūrimų vietas;
 • Padėsime NVO teikti pagalbą socialinėje atskirtyje esantiems asmenims ir grupėms;
 • Skatinsime NVO inkubatoriaus atsiradimą mieste, teikdami nuoseklią ir tęstinę konsultacinę paramą;
 • Įtrauksime visuomenines tarybas, seniūnaičius ir bendruomenes į svarbių miestui sprendimų rengimą;
 • Didinsime internetinio forumo www.klaipeda.lt funkcionalumą;

Kultūrai teiksime išskirtinį prioritetą

 • Kultūros finansavimą iki 2020 metų padidinsime nuo 2,9 proc. iki 4 proc. nuo bendro savivaldybės biudžeto;
 • Sieksime didesnio valstybės ir Kultūros ministerijos prisidėjimo prie kultūros įstaigų finansavimo Klaipėdos mieste;
 • Nuosekliai didinsime lėšas nevyriausybinių kultūrinių projektų daliniam finansavimui;
 • Kultūros įstaigų valdymą ir finansavimą siesime ne su įstaigų išlaikymo poreikiais, o su veiklos rodikliais;
 • Aktyvinsime vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją, nuo mažens ugdančią kūrybiškumą bei poreikį kultūrai. Krepšelio lėšomis finansuosime neformalaus ugdymo paslaugas nevyriausybinėse kultūros įstaigose;
 • Modernizuosime bibliotekų padalinių fizinę infrastruktūrą, pritaikydami juos šiuolaikiniams gyventojų poreikiams. Optimizuosime esamą filialų tinklą, įkurdami naują bibliotekos ir bendruomenės centrą pietinėje miesto dalyje;
 • Sudarysime palankias sąlygas kūrybinių industrijų plėtrai, skatinsime miesto kultūros išteklius naudojančius verslus;
 • Sukursime kultūros vartotojo abonementą, kuris skatintų ir privilegijuotų kultūros vartojimą mieste;
 • Miesto kultūrinis gyvenimas taps vienu esminių miesto įvaizdžio akcentų.

Užtikrinsime aukštą sveikatos priežiūros paslaugų lygį

 • Prioritetą teiksime ligų prevencijai;
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigose plėsime elektroninių paslaugų spektrą;
 • Plėtosime ir diegsime sveikos gyvensenos principus mieste;
 • Populiarinsime senjorų aktyvios gyvensenos būdą;
 • Sudarysime sąlygas tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų įstaigoms ir skatinsime jų ryšį su vietos aukštosiomis mokyklomis;
 • Plėsime sveikatos priežiūros paslaugų įvairovę vaikams;

Gerinsime socialinių paslaugų kokybę, didinsime įvairovę ir prieinamumą gyventojams

 • Pradėsime teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas negalią turintiems vaikams ir suaugusiems;
 • Efektyviai panaudosime savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas bei plėsime socialinio būsto fondą;
 • Plėtosime socialinės pagalbos teikimo į namus paslaugas;
 • Steigsime dienos pagalbos centrus ir plėtosime dienos socialinės globos paslaugas;
 • Visiems laukiantiems suteiksime kompensacinę techniką ir pritaikysime jų būstą specialiesiems poreikiams;
 • Plėtosime socialines ir reabilitacines paslaugas senyvo amžiaus ir turintiems negalią klaipėdiečiams rekreacinės paskirties teritorijose;
 • Sieksime teisingesnio socialinės paramos paskirstymo;

Sieksime aukščiausios švietimo paslaugų kokybės Lietuvoje

 • Sudarysime vienodas sąlygas nevalstybiniam ir valstybiniam sektoriui teikti švietimo paslaugas;
 • Įgyvendinsime principą „pinigai paskui vaiką“ neformaliojo švietimo sistemoje;
 • Atsižvelgdami į poreikį, ikimokyklinio ugdymo įstaigose didinsime vietų skaičių;
 • Didinsime vaikų neformaliojo švietimo galimybes ir skatinsime užklasinės veiklos plėtrą bendrojo ugdymo įstaigose;
 • Sieksime didinti studentų skaičių, stiprindami esamas ir pritraukdami naujas Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo institucijas;
 • Bendradarbiausime su Klaipėdos universitetu, vystant studentų miestelio kompleksą;
 • Remsime netradicinių ugdymo erdvių plėtrą: edukacinius centrus muziejuose, teatruose, verslo struktūrose, sporto klubuose;
 • Remsime mokinių karjeros planavimo ir verslumo ugdymo programas;
 • Taikysime talentingų mokinių ir jų mokytojų skatinimo priemones;
 • Padėsime mokykloms, neturinčioms tinkamų sąlygų mokinių sveikatinimui ir sportui, kursime joms saugią aplinką;
 • Stiprinsime mokyklų bendruomenių dalyvavimą priimant sprendimus;
 • Diegsime e-paslaugas ir mažinsime “popierizmą” švietimo sistemoje;
 • Inicijuosime naujų švietimo įstaigų atsiradimą šiaurinėje miesto dalyje;

Skatinsime sveiką gyvenseną, kūno kultūrą ir sportą

 • Plėtosime sveikos gyvensenos programas švietimo įstaigose;
 • Sukursime ir įgyvendinsime „sportuojančio vaiko“ krepšelio sistemą;
 • Parengsime „Sportas visiems“ renginių programą;
 • Organizuosime kasmetinę sporto šakų mugę;
 • Į Klaipėdą pritrauksime prestižinius Lietuvos ir tarptautinius sporto renginius;
 • Sudarysime galimybes visiems norintiems miestiečiams sportuoti bendrojo ugdymo įstaigose ir sporto kompleksuose laisvu nuo užsiėmimų metu;
 • Modernizuosime esamus ir kursime naujus sporto infrastruktūros objektus;
 • Atnaujinsime ir išplėtosime sporto aikšteles gyvenamųjų namų kvartaluose ir poilsio zonose;
 • Skatinsime vandens sporto šakų vystymąsi;
 • Įgyvendinsime vaikų mokymo plaukti programą;

Savivaldybę paversime aktyviu miesto plėtros proceso dalyviu

 • 2017-2027 m. Bendrąjį planą rengsime į procesą įtraukdami miesto gyventojus ir verslą;
 • Padėsime gyventojams vykdyti daugiabučių renovaciją;
 • Pradėsime kurti municipalinio nuomojamo būsto rinką;
 • Parengsime aiškias rekomendacijas gyventojams, kaip susitvarkyti savo daugiabučių namų kiemus ir skatinsime besitvarkančiuosius mokesčių lengvatomis;
 • Savivaldybė taps aktyviu NT rinkos dalyviu, viešaisiais finansais regeneruojant strategines miesto teritorijas;

Gerinsime viešųjų paslaugų teikimo kokybę ir prieinamumą

 • Sieksime aukščiausios Lietuvoje aptarnavimo kokybės, teikiant viešąsias paslaugas miestiečiams;
 • Racionaliai valdysime ir prižiūrėsime savivaldybės nekilnojamąjį turtą, vykdysime efektyvią komunalinio ūkio priežiūrą;
 • Strategiškai planuosime savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklą, užtikrinsime veiklos kontrolę, viešai skelbsime jų rezultatus;
 • Diegsime kokybės vadybos principus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje;
 • Skatinsime savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų skaidrumą ir korupcijos prevencijos politiką;
 • Viešųjų paslaugų teikimo srityje akcentuosime viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPP) svarbą, gyventojams aptarnauti įrengsime šiuolaikiškas erdves;
 • Savivaldybės viešąsias paslaugas palaipsniui perkelsime į elektroninę erdvę ir sudarysime galimybes gyventojams stebėti jų prašymų svarstymo eigą internete;
 • Organizuosime visuotines gyventojų apklausas miestui svarbiais klausimais;
 • Už Liberalų sąjūdžio programos vykdymą kiekvienais metais viešai atsiskaitysime klaipėdiečiams;

Nauja gyvenimo kokybė Pietinėje miesto dalyje

 • Atnaujinsime viešąsias erdves Taikos prospekte, prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro, Debreceno, Pempininkų, Žardės ir Vingio gyvenamuosiuose rajonuose;
 • Pratęsime Statybininkų prospektą iki Šilutės-Palangos plento;
 • Atkursime Pietinės miesto dalies fontanus;
 • Pastatysime 50 metrų ilgio baseiną ir sveikatingumo centrą Dubysos g.;
 • Rekonstruosime vaikų futbolo mokyklos pastatus Paryžiaus Komunos g. į sporto centrą;
 • Rekonstruosime Sendvario transporto žiedą, padidindami eismo pralaidumą;
 • Sukursime kultūros centrą ir biblioteką pietinio miesto gyventojams;

Atnaujinsime miesto centrą

 • Išskirtinis dėmesys miesto Centro ir senamiesčio atgimimui skatinant vietos verslą, tvarkant apleistas senamiesčio teritorijas ir viešąsias erdves;
 • Nutiesime senamiesčio aplinkkelį ir pastatysime naują tiltą per Danę;
 • Sieksime, kad būtų rekonstruotas Muzikinis teatras;
 • Rekonstruosime Atgimimo aikštę, įrengsime požeminę automobilių stovėjimo aikštelę senamiesčio lankytojams;
 • Tęsime Klaipėdos pilies atkūrimo darbus, įrengsime muziejų su konferencijų sale;
 • Išlaikydami turgavietės funkcijas, atnaujinsime Senojo turgaus teritoriją;
 • Aktyviai skatinsime „Memelio miesto“ ir „Jūros vartų“ teritorijų vystymąsi;
 • Tęsime darbus, organizuojant laivybą Danės upe;
 • Trinyčių parką paversime patrauklia poilsio zona;

Kursime aplinkai draugišką miestą

 • Daugiabučių namų kvartaluose įrengsime požeminius komunalinių atliekų konteinerius;
 • Šilumos ūkyje intensyviau naudosime atsinaujinančios energijos resursus;
 • Užtikrinsime aukščiausios kokybės vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą;
 • Įdiegsime energiją taupančias technologijas miesto viešuosiuose pastatuose bei gatvių apšvietime;
 • Tęsime miesto žaliojo koridoriaus kūrimą nuo Jūrininkų prospekto iki Danės upės:
  įgyvendinsime Sąjūdžio parko ir prieigų sutvarkymo projektą, atnaujinsime Ąžuolyno giraitės teritoriją;
 • Tęsime Poilsio parko tvarkymą;
 • Diegsime aukščiausius kokybės standartus paplūdimiuose, pritaikydami juos neįgaliesiems;
 • Įrengsime apsauginius želdynus prie gatvių ir kitų taršos šaltinių;
 • Įvairiomis priemonėmis mažinsime triukšmo lygį miegamuosiuose miesto rajonuose;
 • Tobulinsime pėsčiųjų ir dviratininkų takų tinklą;
 • Prioritetą teiksime ekologiškam viešajam transportui;
 • Prie Klaipėdos ligoninių miestelyje bei kitose miesto vietose įkursime visuomeninio transporto keleivių aptarnavimo centrai;
 • Pradėsime Tauralaukio ir kitų žvyruotų gatvių rekonstravimo darbus;
 • Skatinsime elektromobilių infrastruktūros atsiradimą;
 • Pagrindinėse miesto gatvėse diegsime šiuolaikines transporto srautų valdymo sistemas;
 • Spręsime viešojo tramvajaus klausimą, išsamiai įvertinę susisiekimo sistemos
  efektyvumą;
 • Didinsime viešosios tvarkos ir eismo saugumo kontrolę;
 • Sudarysime sąlygas gyvūnų kapinėms įkurti;
 • Imsimės pajūrio krantų erozijos mažinimo priemonių;
 • Mažinsime apleistų pastatų skaičių;